Žene i droge

Tokom svog rada tim NVO Re Generation se sve češće susreće sa slučajevima nasilja nad ženama, među kojima je posebno ugrožena kategorija žena koje koriste droge. Tim pre odlučili smo da je vreme da svoje kapacitete, znanje i iskustvo unapredimo i iskoristimo, i time doprinesemo unapredjenju servisa za žene koje koriste drogu u slučajevima kada su iste i žrtve nasilja. 
Ovaj projekat nastaje kao mešavina prethodnog znanja, iskustva i veština iz oblasti rada sa osobama koje koriste droge, ali i zagovaranja i rada na unapredjenju politika u kojem organizacija ima deceniju iskustva, uočavajući jaz između nedostatka usluga namenjenih ženama koje koriste droge, koje su kao grupa nevidljive, posebno one koje su žrtve nasilja. Podataka na ovu temu nema puno, bar onih koji se odnose na teritoriju Srbije. Takođe, zakonske regulative, nivo diskriminacije i stigmatizacije osoba koje koriste droge nisu ohrabrujući teren za samoorganizovanje, te to prepoznajemo kao faktore koji nepovoljno utiču na pokretanje razgovora na teme žena korisnica droga, te povezanih tema i problema. 

Ovaj projekat zamišljen je da pokrene razgovor i diskusiju među profesionalcima, koji kroz svoj rad dolaze u kontakt sa ženama koje koriste droge, te kao takve jesu podložnije nasilju, ali i onima koje jesu žrtve nasilja, kako bi ispitali trenutnu situaciju, mapirali ključne aktere, predložili smernice za bolju saradnju i upućivanje na postojeće servise izmedju državnih institucija i organizacija civilnog društva.


Ovaj projekat srpovodi NVO Re Generacija, u okviru granta koji pruža Evroazijska Asicijacija za smanjenje štete (EHRA) u okviru regionalnog projekta pod nazivom „Održivost usluga za ključne populacije u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji“ koji sprovodi Alijansa za javno zdravlje, u konzorcijumu sa 100% Life (All-Ukrainian Netvork of PLWH), Centralnoazijskim udruženjem za HIV i Evroazijskom mrežom za zdravlje ključnih populacija, uz pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Implementaciju projekta u Srbiji srateški podržava Kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije 
**Stavovi predstavljeni ovde su isključivo stavovi Re Generacije kao autora i ne moraju se poklapati sa stavovima ili mišljenjima Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.
**Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije nije učestvovao u koordinaciji i odobravanju neposrednog materijala i mogućih zaključaka koji su iz njega proizašli.

Savetovanje

U okviru projekta namenjenog povećanjem usluga namenjenih ženama koje imaju iskustva sa korišćenjem droga, i/ili su žrtve rodno zasnovanog nasilja NVO Re Generacija nudi sledeće

Pročitaj više »

Žene i upotreba droga

 Ko su žene koje koriste droge?Pod kategorijom žena koje koriste drogu u okviru svojih aktivnosti NVO Re Generacija posebno obraća pažnji na sledeće grupe žena:

Pročitaj više »