Antropološki razgovori – KSEA i Re Generacija

Antropološki Razgovori

Na poziv Kluba studenata etnologije i antropologije (KSEA) NVO Re Generacija je učestvovala na “Antropološkim razovorima” doprinoseči diskusiji o medicinskoj antropologiji, antropološkim uvidima u koncepte zdravlja i bolesti. Razgovaralo se i o pitanju primenjene antropologije, odnosno da li i na koji način antropološka saznanja treba i mogu pomoći rešavanju problema zdravlja.

NVO Re Generacija (https://www.facebook.com/NVOReGeneration) je predstavila svoju organizaciju i pričala o svom pristupu i bavljenju ovim problemima, kao i o treningu ”Prevencija rizičnog ponašanja kod mladih iz vulnerabilnih grupa u svetlu ljudskih prava”, koji je organizovan 2013. godine, kao i terenskom radu koji je usledio nakon treninga i zašto su vršnjački edukatori neophodni.
Upravo iz razloga šo je Re Generacija je osnovana kao organizacija s fokusom na mlade korisnike psihoaktivnih supstanci, kao proizvod iskustva svojih osnivača na polju prevencije i smanjenja štete. Re Generacija radi na promociji i poboljšanju javnog zdravlja i insistira na poštovanju i zaštiti ljudskih prava među mladim korisnicima psihoaktivnih supstanci i drugim marginalizovanim grupama.

U okviru predstavljanja, bio je prikazan i film ‘AT A CROSSROADS: Will Serbia Fund Harm Reduction Programs to Save Lives?’, koji je snimljen u saradnji sa organizacijom DrugReporter.
Pogledajte teaser OVDE

Kao govornica učestvovala je i antropološkinja Elena Maksimović, koja je podelila njena znanja i iskustva sa istraživanja, ali i pričala o odnosu antropologije i antropološkom pristupu ovim problemima rizičnih grupa. Rođena je 1980. godine u Beogradu. Diplomarala 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, katedra za etnologiju i antropologiju. Završila postdiplomske studije i magistrirala 2007. godine na istoj katedri, opšta antropologija na temu „Urbane legende intravenskih korisnika droga u Beogradu“. Odbranila doktorski rad 2011. godine na Filozofskom fakultetu na temu „Društvena i prostorna organizacija MSM populacije u Beogradu“. Kao autor i koautor objavila više naučnih radova o marginalnim i HIV i HCV rizičnim populacijama. Kao saradnik radila na istraživanjima među HIV rizičnim populacijama koje je je sproveo Imperial College iz Londona. Sprovela veći broj istraživanja na temu HIV rizičnih grupa i njihovog ponašanja na projektima NVO organizacija. Održala više treninga na temu dubinskih intervjua i fokus grupa za potrebe NVO organizacija. Višegodišnji kordinator Saveta za praćenje projekata Globalnog fonda iz oblasti HIV/side i tuberkuloze.