#DAZNAMŠTARADIM – INTERVJU

MARKO VERDENIK – DROGART, Slovenija

RE GENERACIJA: Za početak, reci nam malo o organizaciji DrogArt? Koje vrste usluga pružate i kako ste uspeli da uspostavite vezu sa zajednicom i vladinim zvaničnicima i institucijama i koliko je bitno da svi budu složni uprkos svim preprekama?

MARKO: DrogArt je organizacija za smanjenje štete osnovana 1999. godine. Na početku su nam glavne aktivnosti bile outreach intervencije na velikim rejvovima i festivalima, pošto je elektronska muzička scena tada cvetala. Od početka smo uvek nastojali da budemo u kontaktu sa korisnicima u njihovoj sredini, obrazujući volontere koji su već bili deo elektronske scene. Korisnici ih prihvataju kao svoje prijatelje ili deo scene, što podiže nivo poverenja i čini naš posao lakšim. Uvek smo pokušavali da odgovorimo na potrebe korisnika i da gradimo svoje aktivnosti oko ovih potreba kako bi naš rad imao smisla. Ovaj način rada doneo je dobre rezultate jer smo zahvaljujući njemu dopirali do sve većeg broja korisnika i gradili pouzdanu organizaciju. Rekao bih da nam je svaki razvoj došao organski, uvek smo samo pokušavali da radimo ono što smo mislili da je bitno. Naravno, sav razvoj tokom godina ne bi bio moguć bez podrške različitih fondacionih tela. DrogArt ima dva glavna programa: „Izaberi sebe“ (Choose yourself) program za smanjenje štetnih efekata upotrebe alkohola među mladima i „Pleši pametno“ (Dance smart) program za smanjenje štetnih efekata upotrebe psihoaktivnih supstanci. U okviru ovih programa radimo outreach intervencije na žurkama i javnim mestima, nudimo savetovanje i psihoterapiju i servis testiranja droge. 2020. godine smo otvorili dnevni centar za mlade korisnike droga, gde nudimo različite aktivnosti i psihološku pomoć. Imamo još neke manje projekte koji se tiču seksualno prenosivih bolesti (takođe chemsex-a) i bezbedne vožnje (deljenje besplatnih kupona za taksi) i neke projekte pri Evropskoj uniji. U okviru asocijacije DrogArt operiše i agencija za socijalni marketing „Iz principa“ kao društveno preduzeće koje nastoji da ostvari društveni uticaj i podigne svest šire javnosti o različitim društvenim problemima u domenu ljudskih prava, društvene bezbednosti i javnog zdravlja.

“Bitno je shvatiti da se servis sastoji iz dva dela. Prvi je hemijska analiza supstance, a drugi, još bitniji, jeste intervencija kod korisnika.”


RE GENERACIJA: Supstance koje povećavaju nivo energije i samopouzdanja, menjaju svest i poboljšavaju raspoloženje koriste se već vekovima. Ipak, upotreba poznatih i novih supstanci na muzičkim i drugim događajima postaje sve popularnija tokom poslednjih nekoliko decenija. Koji su rizici povezani s ovim fenomenom i kako ih možemo umanjiti?

Marko: Istina je da je upotreba psihoaktivnih supstanci porasla tokom poslednjih decenija, kao i to da se njihova upotreba premestila iz specifičnih supkultura – obično povezanih sa elektronskom muzičkom scenom – u glavni tok. Kao svako drugo tržište, i tržište droga ima svoje karakteristične odlike i stalno se menja. Posle jednog perioda kada su nove supstance preplavljivale tržište droga, sada su se vratile one tradicionalnije (MDMA, kokain, amfetamini, LSD, itd), ali dolaze u obliku s visokom čistoćom. Na prvi pogled visoka čistoća kod supstanci se čini kao dobra stvar, ali postoje drugi rizici koji su s njom povezani. Ako korisnik ne zna kolika je čistoća neke droge, on uzimajući istu dozu kao obično zapravo unosi veću količinu psihoaktivne supstance nego obično. U slučaju kokaina, ovo može voditi povećanju dugoročne opasnosti od kardiovaskularnih zdravstvenih problema ili, na primer, u slučaju jakih tableta ekstazija, gde se lako mogu naći tablete sa gotovo 300 miligrama MDMA-e, što je doza trostruko veća od prosečne, uzimanje cele tablete može prouzrokovati smrt. Ovo se može izbeći praksom počinjanja od niske doze i postepenog pojačavanja, koja dozvoljava korisniku da najpre proceni jačinu i njoj prilagodi dozu. Pošto su neke doze aktivne u jako malim količinama poput mikrograma, bolje rešenje bi bilo proveriti jačinu droge laboratorijskim testiranjem i prilagoditi dozu da bi se izbegli potencijalni rizici.

RE GENERACIJA: Servisi testiranja droga postoje od ranih devedesetih godina 20. veka, pa sada postoji čitav dijapazon od brzih testova na licu mesta, koji detektuju glavna jedinjenja, do izuzetno preciznih testova koji identifikuju i kvantifikuju sva jedinjenja u jednom uzorku. Koje su ukratko praktične prednosti i mane svakog od ovih različitih pristupa? I koje tehnike koristi Vaša organizacija u Sloveniji?

MARKO: Prvi izveštaji o servisima testiranja droga datiraju već iz ranih sedamdesetih godina iz Amsterdama. Od početka se razvilo mnogo različitih tehnika, od kojih svaka ima prednosti i mane, koje se obično tiču preciznosti, jednostavnosti upotrebe i cene.

  • Kolor reagensi su najjednostavniji za upotrebu, jeftini i daju brze rezultate. Ali postoji veliki prostor za grešku – čak i ako se boja poklapa sa očekivanom supstancom, još uvek može biti opasnih adulteranata (dodataka?), a ovi reagensi ne pružaju informaciju o čistoći uzorka.
  • TLC je nešto sofisticiraniji, analiza zahteva poznavanje osnova hemije ili u najmanju ruku nešto iskustva. Rezultati su sporiji nego kod kolor reagenasa, ali može da detektuje više od jedne supstance po uzorku, tako da može pružiti informacije o adulteraciji. Što se cene tiče, jeftin je i prenosiv
  • RAMAN spektroskopija – Jednostavna je za upotrebu i ne zahteva posebna znanja, prenosiva je, ali i skuplja i zahteva kupovinu biblioteke (baze podataka?) da bi mogla da detektuje droge. U setinzima u kojima se sprovodi smanjenje štete moguća je samo kvalitativna analiza. Vrlo dobra strana nje je što možeš da analiziraš kroz plastičnu kesicu, tako da možeš izbeći dodirivanje uzorka droge. Često je rukovanje ilegalnim drogama jedan od najvećih problema za uspostavljanje servisa testiranja droga. Iako se ovo čini kao dobra opcija zbog izbegavanja zakonskih restrikcija, s druge strane ovim putem se jako teško detektuje više od jednog jedinjenja, naročito ako postoje u malim količinama. Iz perspektive smanjenja štete ovo nije najbolja opcija i zahteva detaljno objašnjavanje rezultata korisniku. Ovu tehnologiju koriste italijanski servisi za smanjenje štete.
  • INFRARED spektroskopija Nivo stručnosti potreban za upotrebu ove tehnologije razlikuje se u zavisnosti od aparata. Za najbolje rezultate bolje je da profesionalno osoblje koristi ovaj aparat. Cene se, kao i za RAMAN, kreću od nekoliko hiljada do 50 hiljada evra, u zavisnosti od aparata. Obično se koristi samo za kvalitativnu analizu, ali može se koristiti i za polu-kvantitativno testiranje sa malom marginom greške, s tim što je za kvantitativno tumačenje dobijenog spektra u ovim aparatima neophodno napredno ili stručno znanje. Postoje i prenosivi aparati, koji se mogu koristiti za testiranju droga na licu mesta. Ovaj metod koristi organizacija LOOP iz Ujedinjenog kraljevstva.
  • MASS spektroskopija Ovaj metod predstavlja trenutni zlatni standard forenzičke analize droga. Ovo je najskuplji metod i njegova upotreba zaheva visoki nivo stručnosti. Gotovo svaku supstancu možete identifikovati i kvantifikovati koristeći MS. Postoje i stalni troškovi zahvaljujući činjenici da su za MS potrebni potrošni materijali. Najveća mana u odnosu na INFRARED i RAMAN jeste činjenica da uzorak biva uništen nakon analize. U principu nije prenosiva, ali sa HPLC (high performance liquid chromatography) moguće je koristiti je u pokretnoj laboratoriji na žurkama i festivalima.

Servis testiranja droga u Sloveniji koordiniše naša organizacija, DrogArt, u saradnji sa Nacionalnom laboratorijom za zdravlje, životnu sredinu i hranu (NLZOH). Kako je u pitanju velika nacionalna laboratorija, hemičari koji tamo rade u okviru servisa testiranja droga mogu da koriste najbolju opremu i metode koji su im dostupni (LC/MS, GC/MS, FTIR, QTOF)

RE GENERACIJA: Zašto je bitno da ljudi znaju koji tip supstance uzimaju i u kojoj količini, i da li same te informacije mogu da zaista stvore obrasce ponašanja koji umanjuju ili minimiziraju rizike rekreativne upotrebe droga?

MARKO: Ljudi moraju da znaju šta da očekuju kada uzimaju drogu. Ako ih efekti droge iznenade, npr. kad su previše snažni ili različiti od očekivanih, ljudi se mogu uplašiti, što može dovesti do ozbiljnijih simptoma poput paranoje ili čak psihoze, naročito kad su u pitanju ljudi koji već imaju neke psihičke poremećaje. Ako neko možda ima neke kardiovaskularne probleme, znajući da stimulansi povećavaju rizik od njih, on će možda dobro razmisliti da li će ih koristiti ili će makar smanjiti dozu. Ovo je osnovni koncept smanjenja štete – da nekoga informišete o drogi koju koristi kako bi oni uz pomoć objektivnih informacija mogli da donose odgovorne odluke u vezi sa svojom upotrebom droga.

RE GENERACIJA: Rezultati servisa testiranja droga mogu biti korišćeni i za upozoravanje potencijalnih korisnika. Kako ovaj sistem funkcioniše i koja je njegova svrha? Do koje mere sarađujete sa Sistemom za rano upozoravanje Sloveniji i Evropi?

MARKO: DrogArt je deo slovenske organizacije EWS i redovno šaljemo upozorenja preko nje. Svake nedelje kad dobijemo laboratorijske rezultate odlučimo ima li potrebe da pošaljemo upozorenje. Ovo zavisi od potencijalne štetnosti detektovane supstance i drugih parametara, poput toga koliko je uzorak rasprostranjen. Upozorenja dopiru do svih javnih servisa i nevladinih organizacija koje rade sa korisnicima droga, kako bi bili obavešteni i oprezniji. Takođe moramo da podnesemo izveštaj Evropskoj bazi podataka o novim drogama (European Database on New Drugs) ukoliko neka supstanca bude detektovana po prvi put. Servisi testiranja droga nam pomažu da nadziremo tržište droge u Sloveniji, a onda svake godine moramo da podnesemo organizaciji EMCDDA izveštaj o trendovima u upotrebi droga

MARKO: Kada govorimo o testiranju droga, . Kod ovoga je jako bitno da osoba koja pruža informacije i savetovanje korisniku droga bude dobro obučena za to i poseduje dovoljno znanja o drogama i smanjenju štete.

RE GENERACIJA: Da li na efikasnost servisa testiranja droga ikako utiče povećanje dostupnosti i diverziteta novih psihoaktivnih supstanci? Kako se možemo ponašati u ovoj novoj sredini?

MARKO: Što je neki metod testiranja droga bazičniji, to više na njega utiču diverzitet i promene na tržištu droga. Najveći izazov za forenzičku analizu sada su supstance koje su aktivne u veoma malim dozama, poput fentanila i njegovih analoga. Kako bi se održao korak sa novim rastućim problemima bitno je raditi sa hemijskim stručnjacima i drugim servisima testiranja droga i laboratorija kako bi se garantovala validnost rezultata i kako bi se metodi testiranja droga prilagodili situaciji na tržištu droga.

Photo: DrogArt

RE GENERACIJA: Postoji mnogo pravnih barijera koje se moraju prevazići kako bi se uspostavio servis za testiranje droga, pre svega zabrana rukovanja kontrolisanim supstancama. Kojim se sredstvima mogu izbeći zakonske posledice po timove za testiranje droga i da li je moguće uključiti vlasti u ove servise?  Možeš li nam to detaljnije objasniti na primeru DrogArta?

MARKO: Istina, nije jednostavno uspostaviti servis testiranja droge i zahteva dosta vremena i strpljenja. Pre prevazilaženja zakonskih barijera, bitno je promovisati testiranje droga kao dobru praksu smanjenja štete, ubediti bitne stejkholdere da je to pravi način. To je lakše postići ako si već prepoznat kao bitan igrač na društvenom polju. Već je velika prepreka činjenica da je testiranje droga još uvek veoma kontroverzan servis i zahteva dublje razumevanje smanjenja štete. Nažalost, situacija nekad doživi razvoj kada dođe do zdravstvene krize i javna tela moraju da delaju. Ovde u Sloveniji do naglog razvoja situacije je došlo kad se dogodila smrt povezana s drogom na festivalu, tada smo počeli da razgovaramo sa organizatorima i javnim telima poput Ministarstva zdravlja o tome šta možemo da uradimo da umanjimo te rizike. Tada su tablete korišćene na ovom festivalu po prvi put testirane u policijskoj forenzičkoj laboratoriji. Nakon ovoga smo mogli da šaljemo uzorke u istu laboratoriju ako imamo informacije o potencijalno visokoj rizičnosti uzorka. Nakon 10 godina od prve analize prešli smo sa kolorimetrije i slanja uzoraka droga u policijsku forenzičku laboratoriju na zapošljavanje sopstvenih hemičara u nacionalnoj laboratoriji za hranu, zdravlje i životnu sredinu, koji nam obezbeđuju svakodnevnu analizu droga, a 2019. godine smo prvi put na jednu žurku doneli svoju pokretnu laboratoriju. Iako smo prevazišli sve zakonske prepreke kako bismo mogli da imamo servis na licu mesta, nove prepreke su se pojavile kad smo hteli da ga stavimo u pogon. Morali smo da imamo veoma jasne dogovore s organizatorima žurke, policijom i posetiocima u istom setingu, gde svako ima svoje prioritete i tačke gledišta, a da pritom garantujemo anonimnost i kvalitet usluge. Opet, to je bilo moguće jedino uz veoma dobru i jasnu komunikaciju među svima nama.

RE GENERACIJA: Ideja da će droge biti korišćene uprkos zakonskim pokušajima da se ograniči njihova dostupnost dobija na popularnosti na međunarodnom nivou. U nekim zemljama za posledicu je imala usvajanje pragmatičnijih politika o drogama koje, između ostalog, nude specijalizovane servise smanjenja štete, uključujući testiranje droga. Ovaj svetonazor je potpuno suprotan od pristupa kriminalizacije i krivičnog gonjenja povezanih sa tzv. „ratom protiv droga“ iz druge polovine 20. veka, koji su skupi i, kao što istraživanja sve više pokazuju, neefikasni. Šta bi preporučio aktivistima iz zemalja gde je lična upotreba droga još uvek kriminalizovana zakonski ili u praksi?

MARKO: Ovde u Sloveniji imamo dosta sreće s našim politikama prema drogama i uspostavljanjem pragmatičnih odgovora na probleme povezane s upotrebom droga. Naše iskustvo kaže da je moguće dovesti do promene uz strpljivu komunikaciju i podatke zasnovane na dokazima. Objavili smo nekoliko stručnih i naučnih monografija i priručnika. Naše kontinualno istraživanje promena u upotrebi droga i alkohola među mladima omogućava nam da planiramo blagovremene i odgovarajuće preventivne odgovore, koje onda važni stejkholderi lakše prihvate. Svestan sam da je na nekim mestima situacija u vezi sa usvajanjem pragmatičnijih odgovora na probleme povezane s upotrebom droga komplikovanija. Uvek je potrebno vreme da se dovede do promena u društvu, tako da bi moj savet bio da se bude strpljiv, stručan i da se probaju naći uticajni ljudi koji su otvoreni i razumeju prakse smanjenja štete. Ponekad imanje pravih ljudi na tvojoj strani može da dovede do brzih promena koje su ranije izgledale nemoguće.