KOZAVISNOST I NASILJE NAD ŽENAMA KOJE KORISTE DROGU

Autor: Leo Ivanišević Termin kozavisnost se prvi put pojavio tokom sedamdesetih godina prošlog veka kao deo profesionalnog govora između stučnjaka u različitim centrima za odvikavanje od alkohola i droga u Minesoti. Robert Subi i Džon Fril, u knjizi nazvanoj Ko-Zavisnost, Problem u nastajanju objašnjavaju da je originalno ovaj termin označavao ljude čiji život trpi usled […]

Razvojna radionica za rad sa ženama koje koriste droge u slučajevima nasilja

Među svim ranjivim grupama uvek postoje i one koje su dodatno još ranjivije u odnosu na druge, te dodatno uskraćene za adekvatnu pomoć. Takva je situacija i sa rodno zasnovanim nasiljem i ženama koje koriste droge, a upravo ova nevidljivost i specifičnost problema dovodi do barijere u pristupu i dostupnosti različitim servisima, važnim za njihovo […]

Žene i upotreba droga

 Ko su žene koje koriste droge?Pod kategorijom žena koje koriste drogu u okviru svojih aktivnosti NVO Re Generacija posebno obraća pažnji na sledeće grupe žena: One žene koje koriste drogu u rekreativnom setingu; One žene koje injektiraju drogu i/ili su razvile zavisnost u vezi sa upotrebom droga;  Seksualne radnice koje koriste drogu  “Telescoping”  Kada je […]

Inicijalni sastanak u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”

Inicijalni sastanak u okviru projekta “Povećavanje univerzalnog pristupa uslugama za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje za žene koje koriste droge”  je bio održan u ponedeljak 22. februara sa početkom u 14 časova preko ZOOM platforme, organizovan od strane NVO Re Generacija uz stratešku podršku Kancelarije za brobu protiv droga Vlade Republike Srbije.  Na […]